XỬ LÝ KHÍ SẤY MỦ CAO SU, MÙI HÔI NHÀ XƯỞNG CHẾ BIẾN CAO SU

  • Khử mùi hôi chất thải, trạm trung chuyển chất thải, phương tiện vận chuyển chất thải.
  • Khử mùi hôi và giảm thiểu ô nhiễm nước thải (nước rỉ rác, chế biến thủy hải sản, chế biến cao su, thuộc da...).
  • Khử mùi hôi bùn thải, cống rảnh,...
  • Kiểm soát mùi hôi khu vực nhà xưởng, kho nguyên liệu/phế liệu, các chuồng trại,…