Dịch vụ lập báo cáo môi trường


DỊCH VỤ ĐO ĐẠC, LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

  • Lập kế hoạch đo đạc, giám sát, phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường lao động trong nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, công sở, văn phòng…;
  • Lập kế hoạch đo đạc, giám sát, phân tích và đánh giá các yếu tố vi khí hậu như: tiếng ồn, độ rung, ẩm, nhiệt độ, ánh sáng, bụi…

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)
ĐĂNG KÝ ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG

  • Chịu trách nhiệm phân tích, đánh giá tác động của những dự án sản xuất, dịch vụ, xây dựng... ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, đề ra phương pháp giảm thiểu, lập chương trình giám sát môi trường trong suốt quá trình hoạt động của Doanh Nghiệp theo yêu cầu của luật pháp về Bảo Vệ Môi Trường.