Dịch vụ vận hành


QUAN SÁT VÀ KIỂM TRA

 • Lựa chon phương án xử lý phù hợp với từng công đoạn vận hành
 • Giám sát và kiểm tra cho mỗi   lần châm hóa chất
 

  

 

 

     

 

 

 

VẬN HÀNH ĐÚNG

 • Đúng hóa chất
 • Đúng thời điểm
 • Đúng liều lượng
 • Đúng nồng độ
                     

     

HIỆU QUẢ

 • Tiết kiệm chi phí điện năng
 • Nâng khả năng hoạt động của thiết bị và hệ thống
 • Tránh phát sinh chi phí thay thế thiết bị
 • Giảm chi phí vận hành
 • Kết quả xử lý luôn đạt tiêu chuẩn môi trường