Tin tức và sự kiện

Hướng tới Đại hội Công đoàn Tổng cục Môi trường nhiệm kỳ 2012-2014
14/03/2012

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới và phát triển”, Đại hội đại biểu lần thứ hai, nhiệm kỳ 2012 – 2014, Công đoàn Tổng cục Môi trường sẽ diễn ra ​Đại hội diễn ra vào thời điểm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang hăng h
chi tiết